logo
Access není jenom metoda, ale životní styl. Pokud si ho vyberete, počítejte s tím, že se váš život začne měnit - pokud budete chtít. Kurzy této metody pořádám po celé ČR, tak se budu těšit na objetí s vámi.
banner
About      Faq       Contact     Shop
Praha, Tisá adriana@accesspraha.cz +420 724 602 002

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Milí návštěvníci webových stránek www.accesspraha.cz a uživatelé služeb a produktů prodávaných prostřednictvím těchto stránek, tyto zásady ochrany osobních údajů představují způsoby a principy zpracování osobních údajů v souvislosti s webem www.accesspraha.cz a souvisejícími službami Správce osobních údajů: 

Adriana Těšínská

místem podnikání Pivcova 945/4, 152 00 Praha 5

IČO 49350412

web: www.accesspraha.cz

email: adriana@accesspraha.cz

(dále jen „Správce“)


I. Úvodní ustanovení

1. Správce je provozovatelem webových stránek www.accesspraha.cz, prezentovaného zejména stejnojmennou facebookovou soukromou skupinou, a s tím spojených služeb a dalších projektů v síti internet, společně pro účely těchto zásad označováno dále jen jako „Služby“. 

2. Při provozu Služeb Správce zpracovává osobní údaje způsobem popsaných v těchto Zásadách. 

3. Subjektem údajů se rozumí fyzické osoby, které využití služeb Správce. 

4. Zpracování osobních údajů znamená jednotlivý úkon či soubor úkonů, k nimž systematicky dochází při nakládání s osobními údaji. Jedná se zejména o jejich shromažďování, uspořádání, ukládání, vyhledávání, používání, řazení a třídění v databázích, blokování a další. Zpracování osobních údajů je Správcem je prováděno v souladu s platnou legislativou v oblasti ochrany osobních údajů, a to dle nařízení č. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 

5. Správce zpracovává jmenné a adresné údaje subjektů údajů, které získá za účelem vymezeným dle čl. II. těchto zásad. Předmět činnosti správce a předmětem zpracování osobních údajů nejsou zvláštní kategorie údajů. 


II. Účel zpracování osobních údajů

1. Účelem zpracování osobních údajů je využití služeb poskytovaných Správcem. Právním základem zpracování osobních údajů je uzavřená smlouva, objednávka či udělený souhlas ze strany subjektů údajů.

2. Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu, ve kterém byly uživateli poskytnuty a pouze pro shora uvedené účely (sledování obsahu z webu a skupiny, nákup a využití služeb Správce, emailing na základě souhlasu subjektů údajů, komunikace se subjekty údajů). 

3. Správce dále pro poskytování svých služeb (videokonferencí, webinářů či konzultací) využívá online videokonferenčních platforem (Skype, Zoom, Google Meet apod.). Videokonference, webináře či konzultace mohou být na základě výslovného souhlasu subjektu údajů nahrávány a případně dále správcem užity. Individuální podrobnosti nakládání s takovou nahrávkou stanoví dohoda mezi správcem a subjekty údajů, kterých se to týká. 


III. Doba uchování osobních údajů

1. Správce uchovává sdělené osobní údaje po následující dobu: 

 • V případě trvání smluvního vztahu po dobu jeho trvání a následujících 10 let po jeho ukončení (a to z důvodu možné reklamace či dalších nároků smluvních stran). 
 • Po dobu 10 let od posledního využití služby uživatelem. 
 • Nebo do odvolání souhlasu či obdobného úkonu uživatele, kterým odvolá možnost zpracování svých osobních údajů Správcem. 


IV. Práva subjektů údajů

1. Správce zaručuje subjektům údajů následující práva, která vychází z nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů:  

 • Subjekty údajů mají právo na přístup ke svým osobním údajům. 
 • Subjekty údajů mají právo opravu, doplnění nebo výmaz osobních údajů. 
 • Subjekty údajů mohou požadovat omezení zpracování svých osobních údajů. 
 • Subjekty údajů mají právo požadovat, aby jejich osobní údaje nebyly předmětem automatizovaného individualizovaného rozhodování (a to i profilování). 
 • Subjekty údajů mají právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů. 
 • Subjekty údajů mají právo na přenositelnost údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
 • Subjekty údajů jsou oprávněny kdykoliv udělený souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat.
 • Subjekty údajů jsou oprávněny podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email posta@uoou.cz, datová schránka qkbaa2n.


V. Cookies

1. Správce při provozu svých služeb v rámci internetu využívá cookies. Jedná se o malé textové soubory, které weby při jejich zachycení odesílají do prohlížeče. Účelem cookies je zejména využití pro ukládání údajů reklamních systémů, ke sledování chování návštěvníků na stránkách, pomoc při vyplňování formulářů, usnadnění přihlašování a další. 

2. Správce subjekty údajů výslovně upozorňuje, že jejich webové prohlížeče podporují správu cookies. V rámci jejich nastavení je možné cookies blokovat, zcela zakázat jejich použití, mazat či je povolit jen pro jednotlivé weby či služby. Správce doporučujeme subjektům údajů prostudovat nápovědu svých internetových prohlížečů za účelem zajištění správy svých cookies.  

3. Správce pro své služby využívá reklamní systémy (zejména Seznam.cz, Facebook a Google). Na  stránkách těchto provozovatelů reklamních systémů mohou subjekty údajů zjistit další informace o využití cookies ze strany provozovatelů těchto reklamních systémů. 


VI. Závěrečná ustanovení

1. Správce při zpracování údajů dle shora vymezených účelů využívá zpracovatele, a to vč. zpracovatelů pro zajištění technického chodu svých služeb. Správce na požádání sdělí subjektů údajů všechny aktuální zpracovatele, které pro provoz a technickou podporu svých služeb využívá. Správce zajistil, že uvedení zpracovatelé garantují ochranu osobních údajů v minimálně stejném rozsahu, jako garantuje sám těmito zásadami a povinnostmi dle právních předpisů. 

2. Správce při své činnosti nepředává osobní údaje mimo země Evropské unie.  

3. Správce si vyhrazuje právo je změnit v případě změn na straně Správce či právní úpravy v této oblasti. 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné ode dne 1. 1. 2022

Adriana Těšínská, certifikovaná facilitátorka